Avís Legal

1. Avís legal i acceptació
 D'acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic (d'ara endavant LSSICE), DIVERSA AUDIOVISUAL posa a la seva disposició la següent informació: DIVERSA AUDIOVISUAL SL , proveïda de NIF B66370578, amb domicili a Barcelona (CP 08025), carrer Cartagena 271, Local i inscrita en el Registre d'empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals, en la Secció Primera Producció Cinematogràfica, amb el nombre J-4674, és titular del domini www.diversaaudiovisual.com
 
 
2. Condicions d'accés i utilització del Lloc Web.
 
2.1. General
L'accés a aquest Lloc Web és gratuït excepte quant al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

La utilització d'aquest Lloc Web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest avís en la versió publicada per DIVERSA AUDIOVISUAL en el moment en què l'Usuari accedeixi al Lloc Web.

Així mateix, posa en coneixement dels usuaris d'aquest Lloc Web que aquestes condicions generals d'utilització poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència, els usuaris han de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què procedeixin a utilitzar el Lloc Web, ja que aquell pot sofrir modificacions.

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis aplicables i el present Avís Legal. L'Usuari respondrà davant DIVERSA AUDIOVISUAL o davant tercers, de danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l'ús del lloc web amb finalitats lesives de béns o interessos de DIVERSA AUDIOVISUAL o de tercers o que de qualsevol altra forma que sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari): DIVERSA AUDIOVISUAL o de tercers.
 
2.2. Serveis i continguts
La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del lloc web pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i / o modifiquen les presents condicions generals d'ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, els usuaris també han de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents condicions particulars pròpies.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles des d'aquesta Web, amb total subjecció a les lleis, als bons costums i les presents condicions generals i, si escau, condicions particulars; així com mantenint el degut respecto a altres usuaris. Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d'aquest Lloc Web.

En aquest sentit, l'usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions contingudes en aquesta Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibits en les presents condicions generals d'ús així com a les condicions particulars que, resultin contraris als drets i interessos de DIVERSA AUDIOVISUAL, i haurà de respondre davant els mateixos en cas de contravenir o incomplir les aquestes obligacions i / o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de 'virus informàtics') danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d'informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) DIVERSA AUDIOVISUAL, o de qualsevol usuari del lloc Web.
 
2.3. Formularis de recollida de dades
DIVERSA AUDIOVISUAL condiciona la utilització d'alguns dels serveis al previ emplenament del corresponent registre d'usuari, seleccionant l'identificador (ANEU o login) i la contrasenya que l'Usuari es compromet a conservar i a utilitzar amb la diligència deguda.

DIVERSA AUDIOVISUAL assignarà l'identificador seleccionat per l'usuari sempre que no hagi estat prèviament seleccionat per un altre usuari.

L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l'usuari haurà d'adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya per ell seleccionada, evitant l'ús de la mateixa per tercers.

En conseqüència, l'Usuari és l'únic responsable de la utilització que, de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnidad per a DIVERSA AUDIOVISUAL. Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis.

De la mateixa, forma, serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a DIVERSA AUDIOVISUAL permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment a la situació real de l'Usuari.

En tot cas  l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a DIVERSA AUDIOVISUAL o a tercers per la informació que faciliti..
 
2.4. Introducció d'enllaços al Situat web
L'usuari d'Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web al lloc web haurà de complir amb les condicions establertes sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats previstes per les lleis. L'enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal del lloc web però no podrà reproduir-la de cap manera, citant amb caràcter merament enunciatiu els inline links, còpia dels textos o gràfics.

Quedarà en tot cas prohibit, d'acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin al lloc web o permetin la visualització dels continguts a través d'adreces d'internet diferents a les del lloc web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al lloc web de manera que: a) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o Continguts; b) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; c) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de DIVERSA AUDIOVISUAL, o d) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

En cap cas, s'expressarà a la pàgina que conté l'enllaç que DIVERSA AUDIOVISUAL ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l'enllaç o que d'una altra manera patrocina, verifica o supervisa els serveis del remitent.

No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l'enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre DIVERSA AUDIOVISUAL o sobre la qualitat dels serveis que presta.

La pàgina que estableixi l'enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas enllaçar amb continguts propis o de tercers que: a) siguin il·lícits o contraris a la moral, l'ordre públic i als bons costums, citant amb caràcter merament enunciatiu les de contingut violent, pornogràfic, sexista, racista o xenòfob, b) indueixin o puguin induir en l'usuari la falsa concepció que DIVERSA AUDIOVISUAL subscriu, recolza o s'adhereix de qualsevol manera, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent, c) resultin inadequades amb l'activitat de DIVERSA AUDIOVISUAL en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent..
 
 
3. Exclusió de garanties i responsabilitat
 
3.1. De la informació subministrada
Excepte els casos expressament descrits en les Condicions Generals d'Ús i la resta del marc normatiu, del lloc web, DIVERSA AUDIOVISUAL no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta d'exactitud, exhaustivitat, veracitat, actualitat, així com a errors o omissions que poguessin tenir les informacions i serveis continguts d'aquest Lloc Web o altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

DIVERSA AUDIOVISUAL no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al Website ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el Website.
 
3.2. De la disponibilitat del servei
DIVERSA AUDIOVISUAL no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc web, i en conseqüència s'exclou de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc Web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l'accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, si escau, es prestin aquests serveis.

DIVERSA AUDIOVISUAL no garanteix el correcte funcionament del lloc web si el proveïdor de serveis de l'Usuari és incapaç de proporcionar els seus serveis adequadament.

En aquest context, DIVERSA AUDIOVISUAL no podrà ser responsable per la manca de funcionament, disponibilitat o per les deficiències d'utilització del lloc web derivades d'un equipament informàtic no adaptat, problemes experimentats pel proveïdor de serveis d'Internet de l'usuari o per les interrupcions de la xarxa d'Internet o per qualsevol altra raó aliena al control de DIVERSA AUDIOVISUAL.

DIVERSA AUDIOVISUAL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
 
3.3. De la qualitat del servei
Per poder utilitzar els Serveis, l'Usuari ha de tenir un equip amb el programari i amb la configuració necessaris per al bon funcionament del lloc web: Navegador Internet Explorer 7 o similar, Javascript habilitat, recepció de cookies de sessió i autorització de finestres emergents.

DIVERSA AUDIOVISUAL no es fa responsable dels possibles errors que es poguessin produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament o incorrecta utilització del navegador.

Igualment, l'Usuari per poder utilitzar de forma òptima la web ha de tenir els programes Adobi actualitzats.

L'usuari ha de disposar de les competències, materials i programes necessaris per a la utilització d'Internet i reconeix que les característiques i els inconvenients d'Internet no podran assegurar la seguretat, disponibilitats i integritat de les transmissions de dades per Internet.

DIVERSA AUDIOVISUAL no garanteix que els Serveis es puguin utilitzar si un usuari usa un bloqueador de finestres emergents, en aquest cas serà necessari desactivar aquesta funció per poder accedir a tots els continguts del lloc web.
 
3.4. De la seguretat del servei prestat
L'accés al lloc web no implica l'obligació per part de DIVERSA AUDIOVISUAL de controlar l'absència de virus, troyanos, cucs, spyware, adware o qualsevol altra amenaça informàtica coneguda o desconeguda que sigui perjudicial.

Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per a la prevenció contra accessos insegurs i la protecció contra estafes i altres vulnerabilitats.

DIVERSA AUDIOVISUAL no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics de l'usuari o de tercers durant la prestació del servei del lloc web.
 
3.5. Dels serveis i pàgines web enllaçats a través d'aquest lloc web
El servei d'accés al lloc web inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines web d'Internet.

En aquests casos, DIVERSA AUDIOVISUAL actua com a prestadora de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la Llei 32/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la ilicitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda.

En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a DIVERSA AUDIOVISUAL sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç ni el coneixement efectiu de les activitats comunicades per l'usuari. En cap cas, l'enllaç a altres pàgines web ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de DIVERSA AUDIOVISUAL amb les manifestacions, continguts o serveis proveïdes.

DIVERSA AUDIOVISUAL no coneix els continguts de les pàgines web enllaçats ni es fa responsable pels danys produïts per la ilicitud, qualitat, desactualización, indisponibilidad, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a DIVERSA AUDIOVISUAL.
 
 
4. Propietat intel·lectual i industrial
 
Tots els continguts del lloc web, citant amb caràcter merament enumerativo logotips, grafismes, fotografies, programari, animacions, vídeos, textos, disseny gràfic i codis font que figuren en el lloc web són propietat intel·lectual de DIVERSA AUDIOVISUAL i no poden ser representats, copiats, reproduïts, comunicats públicament, distribuïts modificats, transformats o explotats comercialment sense l'autorització expressa de DIVERSA AUDIOVISUAL.

Els drets d'utilització concedits per DIVERSA AUDIOVISUAL a l'Usuari estan estrictament limitats a l'accés, descàrrega, impressió i utilització dels documents en el marc i durant tota la durada de la relació que estableixin DIVERSA AUDIOVISUAL i l'usuari. Qualsevol altre ús per part de l'Usuari està prohibit sense l'autorització de DIVERSA AUDIOVISUAL.

Les marques denominativas, gràfiques o mixtes, noms comercials o signes distintius representats al lloc web són titularitat de DIVERSA AUDIOVISUAL o tercers, sense que pugui entendre que l'accés al lloc web atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius.
 
5.Protecció de dades
 
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, l'usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers, automatitzats o no, existents a DIVERSA AUDIOVISUAL.

Les dades identificatives, així com totes les dades de contacte el caràcter obligatori s'estableixi expressament, i qualsevol un altre que pugui ser exigit per la normativa aplicable són obligatoris i la negativa a subministrar-les suposarà la impossibilitat de celebrar el contracte o prestar el servei.

La resta de dades que puguin demanar són voluntaris, de manera que el fet de no facilitar no impedirà l'establiment de la relació contractual. Els destinataris d'aquestes dades seran exclusivament els departaments comercials i tècnics de DIVERSA AUDIOVISUAL.

DIVERSA AUDIOVISUAL manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 994/1999, d'11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjos tècnics en seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, manipulació, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que els Usuaris facilitin a través del lloc web, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

L'usuari accepta l'ús de cookies i seguiments de IPs. El nostre analitzador de trànsit del lloc web pot utilitzar cookies i seguiments de IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics, com per exemple data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini de la qual prové, navegador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l'usuari si ho desitja pot desactivar i / o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d'Internet.

Així mateix, DIVERSA AUDIOVISUAL li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se per escrit al departament responsable del fitxer automatitzat i adjuntant una fotocòpia del seu DNI, a les nostres oficines a Barcelona, carrer Cartagena 271, Local (CP 08025).
 
 
6. Legislació
 
Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i està protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. En cas de produir qualsevol discrepància entre les parts en relació amb la interpretació i contingut d'aquesta pàgina, se sotmeten totes les parts, amb renúncia del seu propi fur, als tribunals i jutjats de Barcelona.